Medezeggenschapsraad

kronkel_roze

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, sponsorbeleid of fusie van de school, veiligheid of schooltijden. Zo levert de MR een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs

 

Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben.
In de MR zijn evenveel plaatsen voor ouders als voor personeelsleden en van elke groep zitten er minimaal twee in de MR. De kleinste MR bestaat dus uit vier mensen.

 

Om als ouder in een MR te komen, moet u worden gekozen door uw eigen achterban: de andere ouders.

 

Wet medezeggenschap
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) worden een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in de school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

 

De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een ander school of de wijze waarop ouders meehelpen in de school.

 

Adviesrecht en instemmingsrecht
De MR heeft behalve het algemene recht op overleg, initiatiefrecht en recht op informatie ook twee bijzondere bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS: het instemmingsrecht en het adviesrecht.
Het instemmingsrecht houdt in dat voor bepaalde besluiten vooraf de instemming van de MR, of de oudergeleding of de personeelsgeleding afzonderlijk, wordt gevraagd.

 

Het schoolbestuur mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Het bevoegd gezag moet zijn beleid zo wijzigen dat de MR er wel mee akkoord gaat, of het moet het geschil dat is ontstaan voorleggen aan de geschillencommissie. Laat het bestuur er binnen drie maanden niets meer van horen, dan kan de raad er vanuit gaan dat het voorstel is vervallen.

 

Instemming moet worden verkregen bij o.a.:

 • de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement;
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan voor de komende jaren.

 

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal, in het reglement vastgestelde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies, mits beargumenteerd, naast zich neerleggen. Bij een negatief advies van de MR wordt de uitvoering van het besluit zes weken opgeschort, tenzij de MR het goed vindt dat het toch wordt uitgevoerd. In deze zes weken kan de MR besluiten of hij het geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie. Gebeurt dit niet, kan het bestuur het besluit uitvoeren.

 

Adviesrecht geldt in b.v. zaken als:

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de invulling van het schoolreisje;
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol).

 

Het is verplicht dat een medezeggenschap van het bestuur een budget krijgt om bijvoorbeeld cursussen te volgen, zodat zij hun taak beter kunnen uitoefenen, een deskundige in te huren en zo nodig juridische ondersteuning. Dit heet de faciliteitenregeling.

 

De zittende leden in onze MR zijn:

 • Marieke van Dooijeweert (oudergeleding)
 • Patricia Dekker (oudergeleding)
 • Jantien Scheurwater (personeelsgeleding)
 • Mariëlle Koene (personeelsgeleding)

Agenda MR vergaderingen
Agenda MR 22-11-2023

Notulen MR vergaderingen
2023-10-11 Notulen MR

Jaarverslag 2021-2022
Jaarverslag MR Waerdenburght 2021-2022

images0LCFK2YU-300x168