Ouderraad

kronkel_roze

De ouderraad op OBS De Waerdenburght bestaat uit een groep zeer betrokken en enthousiaste ouders.

 • Voorzitter: A. Boerma
 • Penningmeester: F. de Jong
 • Secretaris: D. van Gameren
 • V. van Gils
 • M. van Steenis
 • M. Koolmoes
 • Teamlid: I. van Gasteren

 

Ouderraad, wat is dat en wat doet hij?
De ouderraad of het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een groep ouders die allerlei activiteiten organiseren voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van vieringen en evenementen en het betrekken van ouders bij buitenschoolse activiteiten. Zij komen een aantal keren per jaar bijeen om te vergaderen. Ze hebben nauwe contacten met het team en met de MR zodat iedereen op school werkt vanuit een zelfde visie en zaken goed op elkaar worden afgestemd. De OR kan de medezeggenschapsraad (MR) adviseren. Leerkrachten zitten niet in de OR maar doen vaak mee aan het overleg. Dat kan praktisch zijn voor de onderlinge communicatie.

 

Een OR is niet wettelijk verplicht en er ligt ook niet vast hoe de OR moet worden georganiseerd. Op de Waerdenburght heeft de OR zich georganiseerd in een stichting. Zij werken met een bestuur waarin een voorzitter, een penningmeester en een secretaris verenigd zijn. Ook schakelt de OR vaak andere ouders in als vele handen licht werk moeten maken. Ouders worden vaak lid van de OR om zich extra in te zetten voor de school van hun kinderen.

 

Alle activiteiten op school waarbij gebruik wordt gemaakt van de ondersteuning van de OR, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Scholen zijn daarom verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor het geval er iets mis gaat. Echter: polisvoorwaarden kunnen verschillen.

 

De OR kent in principe twee bronnen van inkomsten:

 • De vrijwillige ouderbijdrage.
 • Inkomsten uit sponsoring en giften.

 

De OR bepaalt tijdens de ouderavond, die eens per jaar wordt georganiseerd, de hoogte van de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen extra voorzieningen en activiteiten worden georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het vieren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, het voorleesontbijt, een bijzonder uitstapje etc. Dit zijn taken die niet binnen het reguliere schoolprogramma worden bekostigd maar wel de schooltijd van de leerlingen veraangenamen.

 

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage bedraagt voor alle groepen  € 20.-.

 

Schoolreis
Aan een (meerdaags) schoolreisje zijn kosten verbonden. Als het betalen van het schoolreisgeld niet mogelijk is, kan in voorkomende gevallen een betalingsregeling worden afgesproken tussen ouders en de school. Ook kan Stichting Leergeld worden benaderd om bij te springen.
De bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp bedraagt:

groep 1-6:    € 28.-
groep 7-8:    € 78.-

 

Ouderbijdrage niet betaald?
Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat de activiteit een onderdeel is van het lesprogramma. De school beslist zelf welke onderwijsactiviteiten zij in het programma opnemen

 

Op OBS De Waerdenburght kennen wij onder meer de volgende extra onderwijsactiviteiten:

 • Sportdag/Koningsspelen (bewegingsonderwijs)
 • Sponsorloop (burgerschap en bewegingsonderwijs)
 • Bibliotheekbezoek (taal-leesonderwijs en cultuuronderwijs)
 • Schoolreis groep 1-6/schoolkamp groep 7-8 (bewegingsonderwijs, sociaal-emotionele vorming en cultuuronderwijs)
 • Straatspeeldag (bewegingsonderwijs)
 • Museumbezoek (cultuuronderwijs)
 • Boerderijbezoek/Natuurbezoek (natuur- en cultuuronderwijs)
 • Deelname aan de regionale techniekwedstrijd (natuur- en techiek onderwijs)

 

Heeft u vragen voor de ouderraad dan kunt u mailen.

ouderraad-300x208