Passend onderwijs

kronkel_roze

Als extra ondersteuning nodig is
De zorg aan onze leerlingen betreft de totale ontwikkeling: lichamelijk, cognitief (verstandelijk) en sociaal/emotioneel. Wij zetten hierbij sterk in op de verbinding tussen school en thuis en hechten grote waarde aan een goede relatie met ouders.

 

Wij proberen al onze leerlingen zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien. Dat doen wij in ons werken in de klas en daar buiten. Hieronder beschrijven wij hoe wij dat doen en met welke mensen.

 

De groepsleerkrachten in de groep dragen zorg voor:

 • Observatie en toetsen.
 • Analyse van methodetoetsen en landelijke toetsen zoals CITO, en analyseren van signaleringslijsten vanuit Leeruniek (sociaal/emotionele signaleringslijst gr. 3-8) en registratielijsten KIJK (groep 1 en 2).
 • Overleg met de zorgcoördinator ( Interne Begeleider).
 • Informeren van ouders en afspraken bespreken.
 • Maken en uitvoeren en bespreken met ouders en leerling van een plan van aanpak.
 • Inbrengen van de zorg in een interne consultatie met de zorgcoördinator.
 • Overleg met externe instanties.
 • Verstrekken van schriftelijke informatie aan instanties.

 

Zorgcoördinator / Interne Begeleider (IB)
De Interne begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg aan de kinderen. De IB-er helpt de leerkrachten op de school bij het bieden van de juiste ondersteuning aan leerlingen en weet veel over leer- en gedragsproblemen.

 

De belangrijkste taken van de zorgcoördinator zijn:

 • Het samen met de leerkracht en ouders bekijken welke hulp gewenst c.q. noodzakelijk is.
 • Het begeleiden en coachen van leerkrachten en leerlingen.
 • Bewaken van de continuïteit van de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met de ouders.
 • Samenwerken met externe instanties zoals: samenwerkingsverband, gemeente, GGD en specialistische praktijken.
 • Ontwikkelen beleid (leerlingen)zorg.

 

In onze school hebben wij ruim twee dagen per week ingepland voor IB.

 

Remedial Teaching (RT)
De RT-er is gericht op de individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning wordt meestal tijdens de gewone lessen gegeven, waarbij de leerlingen voor wie dat nodig is door de RT-er apart worden genomen. In de meeste gevallen gaat het om extra hulp bij taal of rekenen, maar ook sociaal-emotionele problemen kunnen een obstakel zijn om tot leren te komen. Als er leerlingen zijn met eenzelfde ondersteuningsbehoefte, kan het voorkomen dat er in kleine groepjes wordt gewerkt. De RT wordt gegeven door een leerkrachtondersteuner en een leerkracht. Hiervoor hebben wij in totaal tweeënhalve dag per week ingepland.

 

Plusgroep: Sherlock Holmess
Niet alleen leerlingen die minder goed presteren hebben extra ondersteuning nodig. Leerlingen die een (grote) voorsprong hebben op andere leerlingen, geven wij extra aandacht zodat ook zij uitgedaagd blijven binnen ons onderwijs. Voor hen hebben wij dit gerealiseerd in onze Sherlock Holmes groep. Voorwaarde om deel te nemen zijn stabiele leerresultaten, een brede interesse en een grote leermotivatie.

 

Iedere dinsdagmiddag komen onze plusleerlingen samen om aan verdiepende opdrachten te werken. Zij doen dit onder aansturing van een leerkracht die zeer bekwaam is in de begeleiding van deze kinderen en op dit moment de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid volgt. In ons beleidsstuk 'Protocol Begaafde Leerlingen' dat u ook op onze website kunt vinden, vermelden wij onze visie op meer- en hoogbegaafde leerlingen en de wijze waarop wij handelen.

 

Andere deskundigen
Extra ondersteuning zal niet altijd voldoende zijn om de kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte binnen de school het juiste aanbod te geven. Als het nodig is betrekt de school specialistische deskundigheid van buiten de school. Hier kan het gaan om orthopedagogen, psychologen, een logopedist, schoolmaatschappelijk werk, GGD,  jeugdzorg etc. Zo is de logopediste wekelijks aanwezig op school om kinderen te begeleiden. Wij sturen aan op een goede en open samenwerking met deze instanties en nemen ouders in alle stappen mee.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband BePO (Betuws Primair Passend Onderwijs). Binnen ons samenwerkingsverband wordt de extra zorg voor onze leerlingen georganiseerd.

Heeft u vragen over de vormgeving/invulling van passend onderwijs in onze regio kunt u terecht bij ons samenwerkingsverband BePO.  Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit vijftien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel. Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 15.000 leerlingen in 85 scholen. Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.

 

Voor informatie verwijzen wij u naar de BePO-site

zorgpotlood-300x155